می‌توانید تعامل کاربر رویداد را بر خلاف سایر گزینه‌های تعامل کاربر به سمت پایین تنظیم کنید: popup\\، هیچ کاری انجام ندهید یا پیوند خارجی را باز کنید.